OPTIMILK - optimizacija obroka mliječnih grla

OPTIMILK je veb aplikacija kreirana za proizvođače mlijeka sa svrhom optimizacije obroka muznih grla. Razvijena je u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) od strane firme KOMPEKS, uz podršku multidiscplinarnog tima stručnjaka u sastavu dr Vico Grujica, dr Danijel Mijić, Dragan Kesić, M.Sc. i dr Miljan Erbez. Bazirana je na upotrebi linearnog programiranja - Simplex metod. Zahvaljujući izuzetno jednostavnom korisničkom interfejsu, aplikacija omogućava korisnicima iznalaženje obroka za muzna grla na način da su zadovoljena sva postavljena ograničenja po pitanju potreba za hranjivim komponentama, uz istovremenu minimizaciju troškova obroka. Aplikacija korisnicima nudi i niz drugih mogućnosti kao što su: dodavanje/izmjena postojećih hraniva, evidencija grla, snimanje obroka, planiranje potreba za određeni vremenski period, dijeljenje obroka. Prilikom sastavljanja obroka, korisnici imaju mogućnost postavljanja minimalnih i/ili maksimalnih količina pojedinih hraniva i/ili grupa hraniva.
Aplikacija OPTIMILK prihvaćena je u zvaničnom izvještaju svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (ITU - FAO) kao najbolje i jedino IT rješenje iz Bosne i Hercegovine u grupi zemalja iz Evrope i Centralne Azije. Izvještaj se odnosi na dobre prakse u polju digitalizacije poljoprivrede. Na strani 116 ovog izvještaja detaljnije je opisan značaj aplikacije OPTIMILK. Zvaničan izvještaj dostupan je na sljedećem linku: FAO IZVJEŠTAJ .