OPTIMILK - optimizacija obroka mliječnih grla

OPTIMILK je veb aplikacija kreirana za proizvođače mlijeka sa svrhom optimizacije obroka muznih grla. Razvijena je u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) od strane firme KOMPEKS, uz podršku multidiscplinarnog tima stručnjaka. Bazirana je na upotrebi linearnog programiranja - Simplex metod. Zahvaljujući izuzetno jednostavnom korisničkom interfejsu, aplikacija omogućava korisnicima iznalaženje obroka za muzna grla na način da su zadovoljena sva postavljena ograničenja po pitanju potreba za hranjivim komponentama, uz istovremenu minimizaciju troškova obroka. Aplikacija korisnicima nudi i niz drugih mogućnosti kao što su: dodavanje/izmjena postojećih hraniva, evidencija grla, snimanje obroka, planiranje potreba za određeni vremenski period, dijeljenje obroka. Prilikom sastavljanja obroka, korisnici imaju mogućnost postavljanja minimalnih i/ili maksimalnih količina pojedinih hraniva i/ili grupa hraniva.